ΡΟΛΟΣ

Ο Διαμεσολαβητής είναι ουδέτερος και αμερόληπτος τρίτος, ως προς τα μέρη και την υπόθεσή τους. Δεν αποφασίζει για τα θέματα που συζητούν τα μέρη και δεν εκφράζει την άποψή του, ούτε εκδίδει απόφαση. Οι δεξιότητές του Διαμεσολαβητή και τεχνικές που χρησιμοποιεί βοηθούν τα μέρη να συζητήσουν, να εστιάσουν στις πραγματικές ανάγκες τους και κύρια ενδιαφέροντα για την υπόθεσή τους καθώς και να επαναπροσδιορίσουν το μέλλον της οιαδήποτε σχέσης τους.