ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η διαμεσολάβηση είναι μια διεπιστημονική διαδικασία, όπου ένα ουδέτερο τρίτο άτομο διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των δυο μερών.
Η διαμεσολάβηση είναι μια εθελοντική και εμπιστευτική διαδικασία μη χρηματοδοτούμενη, η οποία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε διένεξη. Επιπλέον, η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία δεν ενοχοποιεί, όπου ο διαμεσολαβητής βοηθά τα άτομα να κάνουν τις επιλογές τους και να πάρουν τις αποφάσεις τους σχετικά με το μέλλον τους (σχετικά με τη σύγκρουση).