ΚΟΣΤΟΣ

Το κόστος συμμετοχής στα σεμινάρια “Βασικής Διαμεσολάβησης” ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) και καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε τρείς δόσεις (1η δόση εκ 400,00 € με την αίτηση συμμετοχής, 2η δόση εκ 300,00 € με την έναρξη των μαθημάτων, 3η δόση εκ 300,00€ με την λήξη των μαθημάτων).

Το κόστος συμμετοχής στα σεμινάρια “Οικογενειακής Διαμεσολάβησης” ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) και καταβάλλεται εφάπαξ πριν την έναρξη των μαθημάτων