ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Λασιθίου Κρήτης (ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ.) ανακοινώνει Νέο Σεμινάριο Βα-σικής Εκπαίδευσης στην Εμπορική και Αστική Διαμεσολάβηση. Το πρόγραμμα διδα-σκαλίας διεξάγεται σε συνεργασία με την διεθνούς φήμης εταιρεία “International Mediation Consulting” του Καναδά, είναι διάρκειας 80 ωρών, και οδηγεί στη λήψη του τίτλου του Δια-πιστευμένου Διαμεσολαβητή (Accredited Mediator), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.4640/2019.

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί από 03 Ιουλίου έως 13 Ιουλίου 2023 και θα γίνεται καθημε-ρινά κατά τις ως άνω ημερομηνίες από 11.00 έως 19.00 (με ενδιάμεσα διαλείμματα), στην Ελληνική γλώσσα και διερμηνεία από την Αγγλική στην Ελληνική όπου κρίνεται απα-ραίτητο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης είναι βασισμένο σε 30 χρόνια εμπειρία στη διαμεσολάβηση με εξειδικεύσεις στην οικογενειακή, επιχειρηματική/εμπορική και κοινωνική διαμεσολάβηση και περιλαμβάνει:

• ανάλυση δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων,

• σύνοψη μοντέλων διαμεσολάβησης,

• τεχνικές επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης,

• δεξιότητες και γνώσεις στη διαδικασία διαμεσολάβησης και το ρόλο των διαμε-σολαβητών,

• εμβάθυνση σε δύσκολες καταστάσεις στη διαμεσολάβηση

• προχωρημένο επίπεδο ανάλυσης συναισθημάτων στη διαδικασία

• παιχνίδια ρόλων,

• ολοκληρωμένη διδασκαλία στο θεσμό και προετοιμασία για την επιτυχή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στις εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης όπως ορίζονται στο ν. 4640/2019.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε εκπαίδευση «δια ζώσης» σε όλη τη διάρκειά του, καθώς παρα-δείγματα, αναφορές και ασκήσεις ρόλων σε πραγματικές υποθέσεις και συνθήκες διαμεσο-λάβησης καθιστούν απαραίτητη τη συζήτηση, ανάλυση και καθοδήγηση όλων των συμμετε-χόντων από τους εκπαιδευτές καθόλη τη διάρκειά του, με μοναδικό σκοπό την κατανόηση των απαραίτητων διαπραγματευτικών τεχνικών και άλλων δεξιοτήτων στη διαδικασία. Ανα-φορά στην on line διαμεσολάβηση, λόγω των νέων αυξανόμενων απαιτήσεων και κοινωνι-κών συνθηκών επικοινωνίας, θα ενσωματωθεί στη διδασκαλία κατά τη διάρκεια του προ-γράμματος.

Εκπαιδευτές είναι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές, κάτοχοι Ευρωπαϊκών και Διεθνών Πιστο-
ποιήσεων στη Διαμεσολάβηση, με εμπειρία σε διαμεσολαβήσεις και εκπαίδευση διαμεσο-
λαβητών, και παράλληλη διαδικτυακή σύνδεση από εκπαιδευτές εκτός Ελλάδος οι οποίοι
εμβαθύνουν και αναλύουν το θεσμό πέραν των βασικών κριτηρίων και δεξιοτήτων των δια-
μεσολαβητών με παραδείγματα και πρακτικές από πολύπλοκες και δύσκολες καταστάσεις
και υποθέσεις, τα οποία βοηθούν τους εκπαιδευόμενους στην κατανόηση εννοιών και συν-
θηκών πραγματικής διαμεσολάβησης.

Σημείωση: Σε κάθε τμήμα εκπαιδευομένων συμμετέχουν 15 (δεκαπέντε) άτομα και τηρού-
νται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που καθορίζονται από την Πολιτεία για τον
COVID-19. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ελάχιστος αριθμός 10 συμμετεχόντων το
σεμινάριο θα αναβληθεί. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις για αυτό το λόγο, η
καταβολή του συνολικού ποσού εγκαίρως είναι απαραίτητη.

Οι συμμετέχοντες που θα εκπαιδευτούν καθ’ όλη τη διάρκεια των 80 ωρών του προγράμ-
ματος και επιτύχουν στην τελική αξιολόγηση, γραπτών και προφορικών/role-play εξετά-
σεων, θα λάβουν «Αναγνωρισμένο Τίτλο Σπουδών Εκπαιδευμένου Διαμεσολαβητή»
από το ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ και τον Διεθνώς αναγνωρισμένο, και πιστοποιημένο από I.M.C. Αμερικής,
Οργανισμό Διαμεσολαβήσεων στον Καναδά “International Mediation Consulting”.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
Εάν ο αιτών είναι Δικηγόρος

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
 3. Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, από το
  οποίο θα προκύπτει ότι ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί
  πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης.
 4. Αντίγραφο καταθετηρίου Τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων

Εάν ο αιτών δεν είναι Δικηγόρος

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της
  ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται
  από πράξη Αναγνώρισης του ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του
  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π για την ισοτιμία ή/και την αντιστοιχία.
 4. Αντίγραφο καταθετηρίου Τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων

Οι αιτήσεις συμμετοχής για το τμήμα, μπορούν να γίνουν είτε ηλεκτρονικά από την ιστο-
σελίδα του Φορέα (www.kedilas.gr), και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για το τμήμα εγγραφές θα γίνονται δεκτές έως, το αργότερο, 30 Ιουνίου 2023
Το συνολικό κόστος των διδάκτρων είναι 1.200 ευρώ, και κατατίθενται στην:
Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε
Αριθμός λογαριασμού: 30000305840
ΙΒΑΝ: GR2608 70022 0000 30000305840 2

Επικοινωνία – Πληροφορίες:
ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ:
κιν.: 6944.420725 (Παπαδάκης Νίκος)
κιν.: 6944.680524 (Τσαγκαράκη Σοφία)
Email: kedilasithiou@kedilasier

Ο Διευθυντής του ΦορέαΗ Διευθύντρια Σπουδών
Νίκος ΠαπαδάκηςΣοφία Τσαγκαράκη