10-12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ.

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Λασιθίου Κρήτης (ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ.) ανακοινώνει Νέο Σεμινάριο Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση το οποίο θα διε-ξαχθεί διαδικτυακά.

Το πρόγραμμα προχωρημένου επιπέδου διδασκαλίας, σε συνεργασία με την διεθνούς φή-μης Μαρία Δαμιανάκη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών σε διεθνές ε-πίπεδο, είναι διάρκειας 22 ωρών και οδηγεί στη λήψη πιστοποίησης τίτλου στην Οικογε-νειακή Διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.4640/2019, Υπ.Α. 41917/28/08/2021.

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί Παρασκευή 10/12 από 14.00 έως 21.00 το Σάββατο 11/12 από 13.00 έως 20.00 και Κυριακή 12/12 από 13.00 έως 18.00 (με ενδιάμεσα διαλείμμα-τα), στην Ελληνική γλώσσα και διερμηνεία από την Αγγλική στην Ελληνική όπου κρίνεται απαραίτητο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης είναι βασισμένο σε 30 χρόνια εμπειρίας στη διαμεσολάβη-ση σε υποθέσεις οικογενειακής φύσεως και περιλαμβάνει:

• ΥΑΣ σε οικογενειακές υποθέσεις και τα απαραίτητα στοιχεία που την πλαισιώνουν
• Ελεγχος για δύσκολες καταστάσεις και ενδοοικογενειακή βία
• Στοιχεία του σχεδίου ανατροφής των παιδιών
• Εναλλακτικές πιθανές Συμφωνίες για την Επιμέλεια
• Συμφωνίες εν όψει διαζυγίου
• Προβληματισμούς και ο ρόλος των Διαμεσολαβητών αν τα προβλήματα συνεχίζονται
• Διαδικασία Διαμεσολάβησης όταν δεν υπάρχει Συμφωνία
• Ζητήματα που προκύπτουν και Προβληματισμούς
• Υποδείγματα σχεδίων Ανατροφής
• Τα αποτελέσματα της Διαμεσολάβησης στο μέλλον

Το πρόγραμμα βασίζεται σε εκπαίδευση «διαδικτυακή» σε όλη τη διάρκειά του, και χρησι-μοποιούνται παραδείγματα, ασκήσεις ρόλων σε πραγματικές υποθέσεις, ανάλυση και κα-θοδήγηση όλων των συμμετεχόντων από τους εκπαιδευτές καθόλη τη διάρκειά του, με μο-ναδικό σκοπό την κατανόηση των απαραίτητων στοιχείων, τεχνικών και άλλων δεξιοτήτων που χρειάζονται οι διαμεσολαβητές σε οικογενειακή διαμεσολάβηση. Αναφορά στην on line διαμεσολάβηση, λόγω των νέων αυξανόμενων απαιτήσεων και κοινωνικών συνθηκών επι-κοινωνίας, θα ενσωματωθεί στη διδασκαλία κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Εκπαιδεύτρια είναι η Μαρία Δαμιανάκη, με εμπειρία σε πολλές διαμεσολαβήσεις οικογε-νειακής φύσεως και εκπαίδευση διαμεσολαβητών, η οποία εμβαθύνει και αναλύει την οικο-γενειακή διαμεσολάβηση και το θεσμό πέραν των βασικών κριτηρίων και δεξιοτήτων των διαμεσολαβητών με παραδείγματα και πρακτικές από πολύπλοκες και δύσκολες καταστά-σεις και υποθέσεις, τα οποία βοηθούν τους εκπαιδευόμενους στην κατανόηση εννοιών και συνθηκών πραγματικής διαμεσολάβησης. Συμμετέχει στο πρόγραμμα της εκπαίδευσης η Βικτωρία Λιούτα, διαμεσολαβήτρια και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών.

Σημείωση: Σε κάθε τμήμα εκπαιδευομένων συμμετέχουν 10 (δέκα) άτομα. Θα τηρηθεί σει-ρά προτεραιότητας στις αιτήσεις για αυτό το λόγο, η καταβολή του συνολικού ποσού εγκαί-ρως είναι απαραίτητη.

Οι συμμετέχοντες που θα εκπαιδευτούν καθ’ όλη τη διάρκεια των 22 ωρών του προγράμ-ματος και επιτύχουν στην τελική αξιολόγηση, θα λάβουν «Πιστοποίηση στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση» από το ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ και την Μαρία Δαμιανάκη ως αναγνωρισμένη Εκπαι-δεύτρια από IMI Αμερικής.

Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω ZOOM και απευθύνεται αποκλειστικά σε Διαμεσολαβητές που έχουν ήδη πιστοποιηθεί με τίτλο σε Βασική Εκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση από Φορείς εντός και εκτός Ελλάδας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής για το τμήμα, μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Φορέα (www.kedilas.gr) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων είναι 320 ευρώ, και κατατίθενται στην:

Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε πρώην Συνεταιριστική (Συν Π.Ε.)
Αριθμός λογαριασμού: 30000305840
ΙΒΑΝ: GR2608 70022 0000 30000305840 2

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ:
τηλ.: 2842.304950
κιν.: 6944.680524 (Τσαγκαράκη Σοφία)

Email: kedilasithiou@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.kedilas.gr

Για το ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ.

Ο Διευθυντής του ΦορέαΗ Διευθύντρια Σπουδών
Νίκος ΠαπαδάκηςΣοφία Τσαγκαράκη