Δ’ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Από 26-03-2020 έως 06-04-2020

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Λασιθίου Κρήτης (ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ.) ανακοινώνει την έναρξη του Δ’ Σεμιναρίου Βασικής Εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση σε συνεργασία με την διεθνούς φήμης εταιρεία “International Mediation Consulting” του Καναδά, διάρκειας 80 ωρών (11 ημέρες εκπαίδευσης και 1 ημέρα αξιολόγησης), που οδηγεί στη λήψη του τίτλου του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή (Accredited Mediator), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.4640/2019, το οποίο θα διεξαχθεί από 26 Μαρτίου έως 06 Απριλίου2020.

Η εκπαίδευση θα γίνεται καθημερινά κατά τις ως άνω ημερομηνίες από 15.00 έως 20.30, και τα ΣΚ από 10.00 έως 20.00 (με ενδιάμεσα διαλείμματα), στην Ελληνική γλώσσα και διερμηνεία από την Αγγλική στην Ελληνική όπου κρίνεται απαραίτητο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα της βασικής εκπαίδευσης είναι βασισμένο σε 30 χρόνια εμπειρία στην οικο-γενειακή, επιχειρηματική και κοινωνική διαμεσολάβηση και περιλαμβάνει την ανάλυση δε-ξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων, σύνοψη μοντέλων διαμεσολάβησης, τεχνικές επικοινω-νίας και διαπραγμάτευσης, παιχνίδια ρόλων, δεξιότητες και γνώσεις στη διαδικασία δια-μεσολάβησης, ολοκληρωμένη προετοιμασία για την επιτυχή συμμετοχή των εκπαιδευό-μενων στις εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης όπως ορίζονται στο ν. 3898/2010 όπως μεταρρυθμίσθηκε με τον ν. 4640/2019.

Το Πρόγραμμα βασίζεται σε εκπαίδευση «δια ζώσης» σε όλη τη διάρκειά του, καθώς πα-ραδείγματα, αναφορές και ασκήσεις ρόλων σε πραγματικές υποθέσεις και συνθήκες διαμε-σολάβησης καθιστούν απαραίτητη τη συζήτηση και καθοδήγηση όλων των συμμετεχόντων από τους εκπαιδευτές καθόλη τη διάρκειά του, με μοναδικό σκοπό την κατανόηση των α-παραίτητων διαπραγματευτικών τεχνικών και άλλων δεξιοτήτων στη διαδικασία.

Εκπαιδεύτριες είναι η ίδια η κα Μαρία Δαμιανάκη και η κα Βικτωρία Λιούτα, Διαπιστευμένες διαμεσολαβήτριες και Διαπιστευμένες Εκπαιδεύτριες Διαμεσολαβητών με εμπειρία στη Διαμεσολάβηση.

Σημείωση: Σε κάθε τμήμα εκπαιδευομένων συμμετέχουν 15 (δεκαπέντε) άτομα. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ελάχιστος αριθμός 12 συμμετεχόντων το σεμινάριο θα αναβληθεί.

Οι συμμετέχοντες που θα εκπαιδευτούν καθ’ όλη τη διάρκεια των 80 ωρών του προγράμματος και επιτύχουν στην τελική αξιολόγησηθα λάβουν Αναγνωρισμένο Τίτλο Σπουδών Εκπαιδευμένου Διαμεσολαβητή από το “International Mediation Consulting” του Καναδά σε συνεργασία με το ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Εάν ο αιτών είναι Δικηγόρος

  1. Αίτηση
  2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
  3. Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, από το οποίο θα προκύπτει ότι ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης.
  4. Αντίγραφο καταθετηρίου Τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων

Εάν ο αιτών δεν είναι Δικηγόρος

  1. Αίτηση
  2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη Αναγνώρισης του ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π για την ισοτιμία ή/και την αντιστοιχία.
  4. Αντίγραφο καταθετηρίου Τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων

Οι αιτήσεις συμμετοχής για το τμήμα, μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Φορέα (www.kedilas.gr) είτε κατατίθενται στην Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για το τμήμα εγγραφές θα γίνονται δεκτές μέχρι 20 Μαρτίου 2020

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων είναι 1.000 ευρώ, που κατατίθενται στην:

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα (Συν Π.Ε.)

Αριθμός λογαριασμού: 30000305840

ΙΒΑΝ: GR2608700220000300003058402

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

B.I.C. Κρήτης:

τηλ.: 2842304950,

Email:info@bicofcrete.gr, bicofcrete@gmail.com

ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ:

Τηλ.: 6944420725 (Νίκος Παπαδάκης), 6944680524 (Σοφία Τσαγκαράκη)

Email:kedilasithiou@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.kedilas.gr

Για το ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ.

Ο Διευθυντής του Φορέα                         Η Διευθύντρια Σπουδών

Νίκος Παπαδάκης                                        Σοφία Τσαγκαράκη