Α’ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Από 24/8/2019  έως  3/9/2019

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Λασιθίου Κρήτης (ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ.) ανακοινώνει την έναρξη βασικής εκπαίδευσης στη  διαμεσολάβησησε συνεργασία με την διεθνούς φήμης εταιρεία  “International Mediation Consulting” του Καναδά, διάρκειας 80 ωρών (10 ημέρες εκπαίδευσης και 1 ημέρα αξιολόγησης), που οδηγεί στη λήψη του τίτλου του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή (Accredited Mediator), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3898/2010 και το ΠΔ 123/2011, η οποία θα διεξαχθεί από 24 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου 2019.

Η εκπαίδευση θα γίνεται καθημερινά κατά τις ως άνω ημερομηνίες από 9.00 πμ. έως 5.30 μμ., (με ενδιάμεσα διαλείμματα), στην Ελληνική γλώσσα και διερμηνεία από την Αγγλική στην Ελληνική όπου κρίνεται απαραίτητο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Τις ενδιάμεσες ημέρες Κυριακής η εκπαίδευση θα γίνεται από τις 11.00 πμ. έως 7.30 μμ.

Σημείωση: Σε κάθε τμήμα  εκπαιδευομένων συμμετέχουν  15 (δέκα πέντε ) άτομα.  

  Το  πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εστιάζει στην ανάλυση τρόπων επίλυσης των συγκρούσεων, σύνοψη μοντέλων διαμεσολάβησης, τεχνικές επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, τρόπους αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων στη διαμεσολάβηση, παιχνίδια ρόλων, δεξιότητες και γνώσεις απαραίτητες για δυνατότητα συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε εξετάσεις που ορίζονται στο αρ. 6 παρ. 3 του Ν. 3898/2010 για διαπίστευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ελλάδα καθώς και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή προγράμματα περαιτέρω κατάρτισης.  

Οι συμμετέχοντες που θα εκπαιδευτούν καθ’ όλη τη διάρκεια των 80 ωρών του προγράμματος και επιτύχουν στην τελική Αξιολόγηση θα λάβουν Αναγνωρισμένο Τίτλο Σπουδών Εκπαιδευμένου Διαμεσολαβητή από το “International Mediation Consulting” του Καναδά σε συνεργασία με το ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ. 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

Εάν ο αιτών είναι Δικηγόρος: 

1. Αίτηση 

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης 

3. Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, από το οποίο θα προκύπτει ότι ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης. 

4. Αντίγραφο καταθετηρίου Τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων 

Εάν ο αιτών δεν είναι Δικηγόρος: 

1. Αίτηση 

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης 

3. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη Αναγνώρισης του ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π για την ισοτιμία ή/και την αντιστοιχία 

4. Αντίγραφο καταθετηρίου Τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων 

Οι αιτήσεις συμμετοχής στην ανωτέρω εκπαίδευση καταθέτονται στην Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ. ΛΑΣ ή στον Δικηγορικό Σύλλογο Λασιθίου  μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λαμβάνεται αρ. πρωτοκόλλου που αποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας. 

 Για το πρώτο τμήμα   εγγραφές θα  γίνονται δεκτές μέχρι 26 Ιουλίου 2019

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων είναι 1.000 ευρώ 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ. στο τηλέφωνο: 2841032158,  κα Ελένη Ζερβού,   email:  kedilasithiou@gmail.com

Για το ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ.

Ο Διευθυντής του Φορέα 

Νίκος Παπαδάκης 

Η Διευθύντρια Σπουδών 

Σοφία Τσαγκαράκη