ΚΟΣΤΟΣ

Το κόστος συμμετοχής στα σεμινάρια “Βασικής Διαμεσολάβησης” ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.200,00 €) και καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε τρείς δόσεις (1η δόση εκ 500,00 € με την αίτηση συμμετοχής, 2η δόση εκ 500,00 € με την έναρξη των μαθημάτων, 3η δόση εκ 200,00€ με την λήξη των μαθημάτων).

Το κόστος συμμετοχής στα σεμινάρια “Οικογενειακής Διαμεσολάβησης” ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (320,00 €) και καταβάλλεται εφάπαξ πριν την έναρξη των μαθημάτων