ΑΡΧΕΣ

Η διαμεσολάβηση «βάσει συμφερόντων και πραγματικών αναγκών» βασίζεται στις Αρχές της αυτονομίας των μερών, εξισορρόπησης δυνάμεως, ουδετερότητα, εμπιστευτικότητα, μη δεσμευτικής διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας από τα μέρη. Ο ρόλος και η ευθύνη του Διαμεσολαβητή είναι να εξηγεί τη διαδικασία και να ενημερώνει το κοινό. Είναι μη ανταγωνιστική διαδικασία στην οποία τα μέρη έχουν ενα ασφαλές περιβάλλον και την ευκαιρία να επικοινωνήσουν και να κάνουν τις επιλογές τους για αυτά που θέλουν και τον τρόπο που τα θέλουν.

Βασική Αρχή της διαμεσολάβησης είναι η Εμπιστευτικότητα καθώς ο,τιδήποτε συζητούν οι δύο πλευρές παραμένει εμπιστευτικό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα μέρη ή τους δικηγόρους τους ή το διαμεσολαβητή σε οιαδήποτε μετέπειτα διαδικασία. Η εμπιστευτικότητα ισχύει στις κοινές και στις κατ’ιδίαν συναντήσεις με τα μέρη, αν προκύψουν στη διαδικασία,  και ο διαμεσολαβητής μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες μονο αν τα ίδια τα μέρη το επιθυμούν.

Είναι γρήγορη και ευέλικτη διαδικασία και τα μέρη προσέρχονται με τη θέλησή τους να βρουν λύση στην υπόθεσή τους. Είναι απόρρητη καθώς οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία προκύψει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ενδεχόμενη μελοντική δικαστική ενέργεια από τα μέρη ή τους δικηγόρους τους και ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας σε οιοδήποτε τυχόν μεταγενέστερο Δικαστήριο.

Είναι μη δεσμευτική για τα μέρη, λόγω του εθελοντικού χαρακτήρα της, και δεσμευτική γίνεται με την υπογραφή Συμφωνητικού που περιλαμβάνει βιώσιμη και διαρκή συμφωνία από τα μέρη. Τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης και είναι ικανά να συζητήσουν και να πάρουν οι ίδιοι αποφάσεις στη διαδικασία για τα θέματά τους.